top of page
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Seahorse Coaching. Door het aangaan van coaching sessies geef je te kennen dat je met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Wij hebben het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op overeenkomsten die op of na de datum van wijziging worden aangegaan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Seahorse Coaching erkend.

Seahorse Coaching spant zich ervoor in de Opdracht met de nodige professionaliteit uit te voeren. De meest effectieve werking wordt bereikt door met de klant samen te werken als in een team. Seahorse Coaching gaat ervan uit dat alle door de klant verstrekte informatie volledig en juist is en hierop mag vertrouwd worden.

We stellen alles in het werk om de coaching sessies met paarden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Toch houdt het omgaan met paarden altijd een risico in.  Voor de aanvang van de sessie wordt de klant op de hoogte gebracht van deze risico’s en de goede en veilige omgangsprincipes met de paarden.  Dit wil zeggen dat de klant zich ten volle bewust is van het risico dat werken met paarden inhoudt en dat hij zich er toe verbindt om alle betrokken partijen bij deze sessies te vrijwaren van schadeclaims zoals deze bij wet geregeld zijn. Uiteraard heeft Seahorse Coaching de nodige basisverzekeringen afgesloten.

 

1.      Dominique Meirlaen, handelend onder de benaming ‘Seahorse Coaching’ is een eenmanszaak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Molenstraat 1, 9667 Sint-Maria-Horebeke en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0799.523.587 en vrijgesteld van BTW, levert diensten op het gebied van coaching, zowel bedrijven als particulieren vallen onder deze algemene voorwaarden.

2.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen Seahorse Coaching en jou, de klant. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

3.      Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen Dominique Meirlaen of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van Seahorse Coaching. Seahorse Coaching is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.

4.      Schriftelijke opdracht

Vooraleer Seahorse Coaching overgaat tot uitvoering van diensten dient Seahorse Coaching een door de klant getekende overeenkomst in haar bezit te hebben of een elektronische opdrachtbevestiging. De overeenkomst afgesloten tussen de klant en Seahorse Coaching is een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

5.      Uitvoering van een opdracht

Iedere opdracht zal aan een hoge kwaliteit worden afgewerkt. Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis, waarbij Seahorse Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

Seahorse Coaching beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Seahorse Coaching kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. Seahorse Coaching kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

Een vlotte medewerking van de klant is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de klant.

6.      Prijzen

De prijzen zijn consulteerbaar op de website.

Voor business coachings in opdracht van een werkgever, gelden aparte overeenkomsten in functie van de specifieke opdracht.  In dergelijke overeenkomsten wordt een prijs per opdracht afgesproken. Ook de betaling (vast bedrag) zal in de overeenkomst vervat worden.

Indien u interesse heeft om te ontdekken of een coachingstraject met behulp van paarden iets voor u is, neemt u vrijblijvend en gratis een eerste contact per telefoon of mail.  Als de klik er is en deze vorm van coaching nuttig kan zijn in uw context, spreken we af voor een coaching tussen de paarden.

In uitzonderlijke gevallen kan de conclusie van een eerste gesprek in samenspraak ook leiden tot een doorverwijzing (wanneer bijvoorbeeld ondersteuning van een andere hulpverlener, al dan niet additioneel, wenselijk is) of tot stopzetting van het coachingstraject (omdat er bijvoorbeeld geconcludeerd wordt dat deze begeleidingsvorm toch niet de meest ideale oplossing voor de specifieke hulpvraag blijkt te zijn).

7.      Betalingsvoorwaarden algemeen

Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Voor particulieren:

De betaling van de sessie gebeurt voor of ten laatste op de dag tijdens de sessie zelf, het zijnde via overschrijving, cash of via een mobile banking oplossing ter plaatse.

Voor bedrijven:

Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Seahorse Coaching kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

Elke factuur van Seahorse Coaching is door de klant definitief aanvaard indien deze niet binnen de 14 dagen na ontvangst betwist wordt via aangetekend schrijven, waarbij de redenen van betwisting worden uiteengezet.

De facturen dienen te worden betaald 14 dagen na factuurdatum via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de facturen. Elke vervallen en onbetaalde factuur ouder dan 30 dagen zal, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 9 % per jaar tot op de datum van algehele betaling, alsmede met een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR.

De conventionele rentevoet van 9 % blijft ook na een eventuele dagvaarding van kracht. De administratiekosten voor aanmaning zullen samen met de interest worden aangerekend en bedragen 75 euro.

Bij wanbetaling van één of meer vervallen facturen zal Seahorse Coaching niet verplicht zijn verdere diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook en tevens behoudt zij zich de mogelijkheid voor om, zonder voorafgaandelijke kennisgeving elke verdere toegang tot haar diensten stop te zetten en wordt het contract van rechtswege ontbonden ten laste van de klant die onverminderd tot betaling van het volledige contract gehouden is.

8.      Annulering door Seahorse Coaching

Seahorse Coaching  kan sessies annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever. In goed overleg tussen opdrachtgever en Seahorse coaching kan een vervangende datum worden overeengekomen.

9.      Duur en beëindiging

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de Opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of latere bijkomende Opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de klant, geeft Seahorse Coaching het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.

Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na schriftelijke ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Seahorse Coaching mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, et cetera. Seahorse Coaching houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

Indien de opdracht buiten de invloed van Seahorse Coaching niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

9.1 Losse coaching: afspraken dienen minimaal 48 uur op voorhand te worden geannuleerd. Bij annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht van 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

9.2 Coaching trajecten: na akkoord of ondertekening van het programmavoorstel of prijsvoorstel, geeft aanleiding tot betalingsplicht van 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

10.   Geschillen regeling

Elk geschil dat zich voordoet tussen Seahorse Coaching en de klant, valt uitsluitend onder het Belgische recht en alleen de rechtbanken te Oudenaarde zijn bevoegd.

11.   Aansprakelijkheid

Seahorse Coaching is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht (de “Schade’) geleden door de klant ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering van de Opdracht. In geen geval is Seahorse Coaching aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade geleden door Derden. De aansprakelijkheid van Seahorse Coaching is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan Seahorse Coaching worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement, ziekte of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan Derden.  Seahorse Coaching draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De klant dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

Seahorse Coaching is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de klant of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie (zoals bijvoorbeeld ziekte, pandemie, rampen…) die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de Opdracht.

Elke vordering ten overstaan van Seahorse Coaching moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van Seahorse Coaching vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte is ingesteld.

Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen Seahorse Coaching twee jaar na het einde van de betrokken Opdracht.

11.1 Risico acceptatie

Tijdens de sessies is de klant zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn.

De klant neemt deel aan een sessie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Seahorse Coaching geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit Art. 1385 BW.

De klant is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie.

Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Seahorse Coaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen. Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

12.   GDPR en vertrouwelijkheid

Seahorse Coaching en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de opdrachtnemer en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

Persoonsgegevens die Seahorse Coaching bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Seahorse Coaching houdt zich de privacywetgeving.

13.   Slotbepalingen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Seahorse Coaching en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op een rechter.

Seahorse Coaching is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen zijn dan ook steeds van toepassing.

bottom of page